• GB2312漢字編碼字符集對照表

  GB2312簡體中文編碼表

  GB2312標準共收錄6763個漢字,其中一級漢字3755個,二級漢字3008個;同時,GB 2312收錄了包括拉丁字母、希臘字母、日文平假名及片假名字母、俄語西里爾字母在內的682個全角字符。整個字符集分成94個區,每區有94個位。

  第01區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  A1A0 、 。 ? ˉ ˇ ¨
  A1B0
  A1C0 ± × ÷
  A1D0
  A1E0 ° ¤ §
  A1F0
  第02區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  A2A0
  A2B0
  A2C0
  A2D0
  A2E0
  A2F0
  第03區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  A3A0 ! ,
  A3B0 ; ?
  A3C0
  A3D0 _
  A3E0
  A3F0
  第04區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  A4A0
  A4B0
  A4C0
  A4D0
  A4E0
  A4F0
  第05區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  A5A0
  A5B0
  A5C0
  A5D0
  A5E0
  A5F0
  第06區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  A6A0 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο
  A6B0 Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
  A6C0 α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο
  A6D0 π ρ σ τ υ φ χ ψ ω
  A6E0
  A6F0
  第07區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  A7A0 А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н
  A7B0 О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э
  A7C0 Ю Я
  A7D0 а б в г д е ё ж з и й к л м н
  A7E0 о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э
  A7F0 ю я
  第08區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  A8A0 ā á ǎ à ē é ě è ī í ǐ ì ō ó ǒ
  A8B0 ò ū ú ǔ ù ǖ ǘ ǚ ǜ ü ê
  A8C0
  A8D0
  A8E0
  A8F0
  第09區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  A9A0
  A9B0
  A9C0
  A9D0
  A9E0
  A9F0
  第10區 AAA0-AAFF 沒有編碼
  第11區 ABA0-ABFF 沒有編碼
  第12區 ACA0-ACFF 沒有編碼
  第13區 ADA0-ADFF 沒有編碼
  第14區 AEA0-AEFF 沒有編碼
  第15區 AFA0-AFFF 沒有編碼
  第16區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  B0A0
  B0B0
  B0C0
  B0D0
  B0E0
  B0F0
  第17區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  B1A0
  B1B0
  B1C0
  B1D0
  B1E0 便
  B1F0
  第18區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  B2A0
  B2B0 簿
  B2C0
  B2D0
  B2E0
  B2F0
  第19區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  B3A0
  B3B0
  B3C0
  B3D0
  B3E0
  B3F0
  第20區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  B4A0 穿
  B4B0 椿
  B4C0
  B4D0
  B4E0
  B4F0
  第21區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  B5A0
  B5B0
  B5C0
  B5D0
  B5E0 殿
  B5F0 調
  第22區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  B6A0
  B6B0
  B6C0
  B6D0
  B6E0
  B6F0
  第23區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  B7A0
  B7B0
  B7C0 仿
  B7D0 忿
  B7E0
  B7F0
  第24區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C th> +D +E +F
  B8A0
  B8B0
  B8C0 竿
  B8D0
  B8E0 稿 鴿
  B8F0
  第25區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  B9A0
  B9B0
  B9C0
  B9D0
  B9E0
  B9F0
  第26區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  BAA0
  BAB0
  BAC0
  BAD0
  BAE0
  BAF0
  第27區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  BBA0
  BBB0
  BBC0
  BBD0
  BBE0
  BBF0
  第28區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  BCA0
  BCB0
  BCC0
  BCD0
  BCE0
  BCF0
  第29區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  BDA0 漿
  BDB0
  BDC0
  BDD0
  BDE0
  BDF0
  第30區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  BEA0
  BEB0
  BEC0
  BED0
  BEE0
  BEF0
  第31區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  BFA0 駿
  BFB0
  BFC0
  BFD0
  BFE0
  BFF0
  第32區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  C0A0
  C0B0
  C0C0
  C0D0
  C0E0
  C0F0
  第33區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  C1A0
  C1B0
  C1C0
  C1D0
  C1E0
  C1F0 窿
  第34區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  C2A0
  C2B0 鹿 祿
  C2C0 孿
  C2D0
  C2E0
  C2F0 滿
  第35區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  C3A0
  C3B0 貿
  C3C0
  C3D0
  C3E0 綿
  C3F0
  第36區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  C4A0
  C4B0
  C4C0
  C4D0
  C4E0
  C4F0 尿
  第37區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  C5A0
  C5B0
  C5C0
  C5D0
  C5E0
  C5F0
  第38區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  C6A0
  C6B0
  C6C0
  C6D0
  C6E0
  C6F0
  第39區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  C7A0
  C7B0
  C7C0
  C7D0
  C7E0
  C7F0
  第40區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  C8A0
  C8B0
  C8C0
  C8D0
  C8E0
  C8F0
  第41區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  C9A0
  C9B0
  C9C0
  C9D0
  C9E0
  C9F0
  第42區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  CAA0
  CAB0 使
  CAC0
  CAD0
  CAE0
  CAF0
  第43區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  CBA0
  CBB0
  CBC0
  CBD0 宿
  CBE0
  CBF0
  第44區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  CCA0
  CCB0
  CCC0
  CCD0
  CCE0
  CCF0
  第45區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  CDA0
  CDB0 禿
  CDC0 退
  CDD0
  CDE0
  CDF0
  第46區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  CEA0
  CEB0
  CEC0
  CED0
  CEE0
  CEF0 西
  第47區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  CFA0
  CFB0
  CFC0
  CFD0
  CFE0
  CFF0
  第48區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  D0A0
  D0B0
  D0C0
  D0D0
  D0E0
  D0F0 婿
  第49區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  D1A0
  D1B0
  D1C0
  D1D0 沿
  D1E0
  D1F0
  第50區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  D2A0 耀
  D2B0
  D2C0
  D2D0
  D2E0
  D2F0
  第51區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  D3A0
  D3B0
  D3C0
  D3D0 輿
  D3E0
  D3F0
  第52區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  D4A0
  D4B0
  D4C0
  D4D0
  D4E0
  D4F0
  第53區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  D5A0
  D5B0
  D5C0
  D5D0
  D5E0
  D5F0
  第54區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  D6A0
  D6B0
  D6C0
  D6D0
  D6E0
  D6F0
  第55區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  D7A0
  D7B0
  D7C0 姿
  D7D0
  D7E0
  D7F0
  第56區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  D8A0 廿 丿
  D8B0
  D8C0
  D8D0
  D8E0
  D8F0 倀
  第57區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  D9A0
  D9B0
  D9C0
  D9D0
  D9E0
  D9F0
  第58區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  DAA0
  DAB0 詿
  DAC0
  DAD0
  DAE0
  DAF0
  第59區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  DBA0
  DBB0
  DBC0
  DBD0
  DBE0
  DBF0
  第60區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  DCA0
  DCB0
  DCC0
  DCD0
  DCE0
  DCF0
  第61區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  DDA0
  DDB0
  DDC0
  DDD0
  DDE0
  DDF0
  第62區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  DEA0
  DEB0
  DEC0
  DED0
  DEE0
  DEF0
  第63區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  DFA0
  DFB0
  DFC0
  DFD0
  DFE0
  DFF0
  第64區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  E0A0
  E0B0
  E0C0
  E0D0
  E0E0
  E0F0
  第65區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  E1A0
  E1B0
  E1C0
  E1D0
  E1E0
  E1F0
  第66區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  E2A0
  E2B0
  E2C0 餿
  E2D0
  E2E0
  E2F0
  第67區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  E3A0
  E3B0
  E3C0
  E3D0
  E3E0
  E3F0
  第68區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  E4A0
  E4B0 潿
  E4C0 涿
  E4D0
  E4E0
  E4F0
  第69區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  E5A0
  E5B0
  E5C0
  E5D0
  E5E0
  E5F0
  第70區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  E6A0
  E6B0
  E6C0
  E6D0
  E6E0
  E6F0
  第71區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  E7A0 紿
  E7B0
  E7C0
  E7D0
  E7E0
  E7F0
  第72區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  E8A0
  E8B0
  E8C0
  E8D0
  E8E0 榿
  E8F0
  第73區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  E9A0
  E9B0
  E9C0 槿
  E9D0
  E9E0 歿
  E9F0
  第74區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  EAA0
  EAB0
  EAC0
  EAD0
  EAE0 覿
  EAF0
  第75區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  EBA0 毿
  EBB0
  EBC0
  EBD0
  EBE0
  EBF0
  第76區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  ECA0
  ECB0
  ECC0
  ECD0
  ECE0
  ECF0
  第77區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  EDA0
  EDB0
  EDC0
  EDD0
  EDE0
  EDF0
  第78區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  EEA0
  EEB0
  EEC0
  EED0
  EEE0
  EEF0
  第79區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  EFA0
  EFB0
  EFC0
  EFD0
  EFE0
  EFF0
  第80區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  F0A0
  F0B0
  F0C0 鶿
  F0D0
  F0E0
  F0F0
  第81區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  F1A0
  F1B0
  F1C0
  F1D0
  F1E0
  F1F0
  第82區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  F2A0
  F2B0
  F2C0
  F2D0
  F2E0
  F2F0
  第83區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  F3A0
  F3B0
  F3C0
  F3D0
  F3E0
  F3F0
  第84區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  F4A0
  F4B0
  F4C0
  F4D0
  F4E0 羿
  F4F0
  第85區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  F5A0
  F5B0
  F5C0 趿
  F5D0
  F5E0
  F5F0
  第86區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  F6A0
  F6B0 黿
  F6C0
  F6D0
  F6E0
  F6F0
  第87區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  F7A0
  F7B0
  F7C0
  F7D0
  F7E0
  F7F0
  第88區 F8A0-F8FF 沒有編碼
  第89區 F9A0-F9FF 沒有編碼
  第90區 FAA0-FAFF 沒有編碼
  第91區 FBA0-FBFF 沒有編碼
  第92區 FCA0-FCFF 沒有編碼
  第93區 FDA0-FDFF 沒有編碼
  第94區 FEA0-FEFF 沒有編碼

  您最近使用了:

  收藏 菜單 QQ